mirovita1d

mirovita ger

javni razpisi

 

 

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo. Slovenija je bila tako v skupini prvih držav članic, ki so lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

PRP 2014–2020 se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in tal, konkurenčnost kmetijskega sektorja in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij, s čimer v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

Prejemniki sredstev iz PRP 2014-2020 smo dolžni, skladno z Navodili <http://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Označevanje_aktivnosti/Potrjena_navodila_15._2._2016.pdf>  za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemamo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (objava 15. 2. 2016), označiti vir sofinanciranja z:

Znak za oznacitev PRP

phone1: 00386 3 7136 725

email1: info@mirovita.si

web1: www.mirovita.si

PODJETJE:
Mirovita d.o.o.
Kasaze 95
3301 Petrovče
Slovenia